หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น
คณะกรรมการสภาข้าราชการ คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    
       นางศรีอนงค์ ใคร้มา
    ประธานสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง

นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
รองประธานสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม
รองประธานสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 2
นายศรศักดิ์ เรือนแปง
รองประธานสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 3
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
 
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
ปฏิคม


คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
    
นายธวัชชัย มานิตย์
กรรมการฝ่ายวิชาการ


นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ
คนที่ 1
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ
คนที่ 2
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
นายสมพร เกตุตะคุ
กรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์


นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
นายสราวุธ สอนใจ
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
นางสาวจิตราภรณ์ ปาวิน
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ คนที่ 3
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
นางอำภา วิรัตน์พฤกษ์
กรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์


นางกนกพร นันทดี
กรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
คนที่ 1


นางสาวดวงดาว อุตรสัก
กรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
คนที่ 2


นางสาวอัญชลี สายเขียว
กรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
คนที่ 3


      คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและสวัสดิการ
นายประคอง ยอดหอม
กรรมการฝ่ายนันทนาการและสวัสดิการ
นางสาวบุษบงค์ ฟั่นแจ้ง
กรรมการฝ่ายนันทนาการและสวัสดิการ
คนที่ 1นายชัยยุทธ อินทชัย
กรรมการฝ่ายนันทนาการและสวัสดิการ
คนที่ 2


นายสุพจน์ ดวงรัตน์
กรรมการฝ่ายนันทนาการและสวัสดิการ
คนที่ 3


 คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและเครือข่ายสัมพันธ์
นางรจนา อุดมรักษ์
กรรมการฝ่ายวางแผนและเครือข่ายสัมพันธ์


นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล
กรรมการฝ่ายวางแผนและเครือข่ายสัมพันธ์
คนที่ 1
นางสาวดวงใจ ไพพงศ์
กรรมการฝ่ายวางแผนและเครือข่ายสัมพันธ์
คนที่ 2
นางสาวศิริกานดา ไข่คำ
กรรมการฝ่ายวางแผนและเครือข่ายสัมพันธ์
คนที่ 3
   กรรมการและเลขานุการ
นางเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
กรรมการและเลขานุการ


นางประนอม จันทรังษี
เจ้าหน้าที่ประจำสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1
นางสาวสุนัดดา สัตตวัตรกุล
เจ้าหน้าที่ประจำสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 2
Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 November, 2015