หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น

:: สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล:

ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา(ว.65)
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG)
     ว.204 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย(ไฟล์ที่1) (ไฟล์ที่ 2)
สถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ว.197
การเบิกจ่ายค่ายามะเร็ง 6 ชนิด(ว.69)
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีที่มีสิทธิ
     ซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม(ว.198)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาล
     ข้าราชการ (ว.192)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของราชการ(ว.194)
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ว.19
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย ว.143
การระงับการใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลหนังสือด่วนที่สุด ที่กค 0417/ว 92 ลงวันที่ 15
     มีนาคม 2550 (ว 92)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิ
      ประกันสังคมว.83
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิ
     ประกัน สังคม ว.84

ใปเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105


Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 November, 2013