หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ        ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น
 

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายจากวิทยากร ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559    
       ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เดินหน้าอุดมศึกษาไทย" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ คลิกดาวน์โหลด
       บรรยายเรื่อง "ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา" โดย นายขจร จิตสุขุมมงคล คลิกดาวน์โหลด
       บรรยายเรื่อง "พอเพียงอย่างไรในอุดมศึกษาไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คลิกดาวน์โหลด
       บรรยายเรื่อง "อยู่ดี ทำงานดี ชีวีมีสุข" โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ คลิกดาวน์โหลด
       สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ปขมท. โดย ประธาน ปขมท. ผอ.ฝ่ายวิชาการ ปขมท. และคณะ คลิกดาวน์โหลด
 
มุมจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
       คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ภาพกิจกรรม

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มอบเงินสนับสนุนการจัดทำเอกสารขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
นายสุมิตร ชัยเขตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ และนส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกต่อไป
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ปขมท.
และ สกอ. จัดงานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2559
เรื่อง เดินหน้าอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 July, 2016
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053)873020-21 โทรสาร (053)873042