หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น
ภาพกิจกรรม
 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อเป็นการพบปะสมาชิกและสรุปผลการดำเนินงานของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในรอบวาระที่ผ่านมา ภายในงานมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่อง “มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากร
ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษของผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะพ.ศ. 25...” วิทยากรโดย นายสุชาติ จันทร์แก้ว และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อดี ข้อเสียของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผลกระทบต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” วิทยากรโดย คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นจึงรับฟังการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภาข้าราชการฯในปี 2557
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างและจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมประชุมอีกด้วย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการฯ สมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี และในการนี้คุณประศาสน์ ก้องสมุทร รองประธานสภาข้าราชการฯ คนที่ 1 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำเอกสารขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ซึ่งสภาข้าราชการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณสุชาติ จันทร์แก้ว คุณเสริมศักดิ์ ไชยทา และคุณภัคจิรา วิจิตร โดยได้มอบเงินสนับสนุนรายละ 1,000 บาท
สภาข้าราชการ พนักงานละลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางศึกษาศึกษาดูงาน "โครงการสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยเดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Northern Agriculture and Forestry College ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่าง วันที่ 7 -10 กันยายน 2557
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยโจ้ เวลา 13.30 น. วันที่ 15 พ.ย. 2556 ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมด้วย กรรมการสภา ข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ประธานสภาคณาจารย์
และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน งานแม่โจ้ 80ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้แก่ ผอ.สำนักงานอธิการบดี
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และหัวหน้างานสภาคณาจารย์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก นายประพันธ์ ขยัน
จำนวน 3,000 บาท ผู้ประสบอุบัติเหตุไฟเบอร์ตัดเหล็กแตกใส่ใบหน้า ขณะปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
สภาฯแม่โจ้ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาฯแห่งประเทศไทย กลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน และคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน
ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งหมด ๒๑๓ คน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.พาวิน มะโนชัย )เป็นประธานเปิดงาน
ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   นำคณะจากสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวม ๕ ท่าน  นำโดยท้าวคำเพียง  มณีจิต  ที่ปรึกษาสภาการค้าและอุสาหกรรม   ผู้อำนวยการวิสาหกิจท่องเที่ยวหลวงพระบาง เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี   และเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย     เมื่อวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   โดยมีอาจารย์ดร.บุญทา ชัยเลิศ จากคณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมให้การต้อนรับ
ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง นำคณะกรรมการสภาข้าราชการฯ   จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าร่วมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน  
ณ  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในระหว่างวันที่
 ๔ -๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ผู้ร่วมโครงการประกอบไปด้วยกรรมการสภาข้าราชการ ฯ ตัวแทนจากหน่วยงาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ,อาจารย์จากคณะพัฒนาการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่  รวมจำนวน ๒๖คน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชาคมอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ศึกษาความเป็นอยู่ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิติบุคลากรทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน
 
คณะกรรมการสภาฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2555 แด่ท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ(ปขมท)   โดยคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 15 และที่ปรึกษา ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างวันที่  6-7  มกราคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่และในวันที่ 6 มกราคม   2555   ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และขอคำแนะนำในการ
ดำเนินงานของ ปขมท. จากท่านอธิการบดี และสัมมนาคณะกรรมการ  ณ ห้องกรรมการสภา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับและกล่าวเปิด
การสัมมนาดังกล่าว

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มอบหมาย
ให้รองฯนายเกษม ใคร้มา เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท ให้กับท่านอธิการบดี
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อสมทบช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม
งานประสานงาน ณ กรุงเทพมหานคร  โดยรวบรวมจากกรรมการและสมาชิก เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป
 
  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพิเศษเร่งด่วน
เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม(การให้บริการต่อสังคม) โดยมีวัตถุประสงค์
    1)เพื่อรวบรวม น้ำใจจากเพื่อนสมาชิกสภาข้าราชการฯและบุคลากรทั่วไป และรวมตลอด
ถึงประชาชน บริษัทห้างร้าน นำส่งต่อผู้ประสบภัย
2)สนองเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆทุกด้าน โครงการ
ดังกล่าว  ได้รับความร่วมมือจากจากเพื่อนสมาชิกสภาข้าราชการฯและบุคลากรหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 สภาข้าราชการฯ ได้ส่งมอบเงินและสิ่ง ของที่ได้รับบริจาค
(เสื้อผ้า นม น้ำ อาหารสุนัขและแมว ฯลฯ) ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่ี่

 

นายอนวัช   ยาวิชัย ประธานสภาสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๔  โดยมอบให้
รองประธาน (นายเกษม  ใคร้มา) และปฏิคม (นายประศาสน์  ก้องสมุทร)  เป็นตัวแทนร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ที่ 29  กันยายน 2554  
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
ปฎิบัติงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แต่ละมหาวิทยาลัย
สภาข้าราชการ   พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบรายได้ส่วนหนึ่ง
     หลังจากจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มอบให้แก่กองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
สภาคณาจารย์และสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างจัดโครงการส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา”
โดยวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ของสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างชุดเดิมส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่
และพิธีมอบโล่รางวัลแก่คณะกรรมการชุดเดิม
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ อาคารคาวบอยมอล

Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 March, 2016