หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น

:: ประวัติความเป็นมาของสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ::

         สภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นตัวแทนของข้าราชการสาย ข สาย ค พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ และลูกจ้าง มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี ในด้านต่างๆ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดยืน ณ วันนี้ สภาข้าราชการและลูกจ้างมีประวัติความเป็นมา พอสังเขปดังนี้

:: ประวัติความเป็นมา ::

         จากการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 68 ปีที่ผ่านมา กลไกในการบริหาร สถานะของการเป็นข้าราชการของบุคลากรในสถาบันแห่งนี้ยังได้ผันแปรไปด้วย นับตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ได้ยกระดับฐานะขึ้นเป็นนิติบุคคลระดับกรมเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดอยู่ใน ทบวงมหาวิทยาลัย กลไกในการบริหารก็ได้เปลี่ยนแปลงตามไป มีกฎหมายรองรับสถานะการดำเนินงานเป็นของตัวเองและข้าราชการก็ได้เปลี่ยนสถานะ ไปอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายในส่วนของการเป็นข้าราชการพลเรืยนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ จุดนี้เองที่กฎหมายได้มีการกำหนดข้าราชการในมหาวิทยาลัย ตามภาระหน้าที่ เป็น 3 สายด้วยกัน กล่าวคือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เรียกว่า ข้าราชการสาย ก ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัยและช่วยสอน เรียกว่า ข้าราชการสาย ข และผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและธุรการ เรียกว่า ข้าราชการสาย ค และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานเสริม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกลไกและกำลังสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน ของสถาบันแห่งนี้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ก้าวหน้าและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

         เดิมทีเดียวนั้นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2519 เป็นสภาที่รวมกันระหว่างข้าราชการ สาย ก , ข , ค ทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2535 ฝ่ายคณาจารย์ประจำของสถาบันฯ ได้ร่วมปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2519 ดังกล่าว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ออกข้อบังคับใหม่ โดยนายกสภาสถาบันฯ ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535 ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2535 สาระสำคัญของข้อบังคับดังกล่าวคือ เป็นสภาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ต่ออธิการบดี มีคณาจารย์ประจำในสถาบันฯ ทุกคนเป็นสมาชิก และที่สำคัญประธานสภาคณาจารย์เป็นกรรมการสภาสถาบันฯ โดยตำแหน่ง (ตามร่างพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้) จึงเป็นอันว่าเมื่อเกิดมีข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2535 ขึ้นแล้ว ข้าราชการสายปฏิบัติการ หรือสาย ข สาย ค รวมทั้งลูกจ้างได้ถูกลบบทบาทไป

:: กำเนิดสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ::

        จากการก่อตั้งสภาคณาจารย์เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อบังคับของสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ยกเลิก "ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ" พ.ศ. 2519 จึงทำให้บทบาทของข้าราชการ สาย ก เด่นชัดขึ้น เนื่องจากสมาชิกคืออาจารย์ประจำเท่านั้น ซึ่งข้าราชการ สาย ข สาย ค รวมทั้งลูกจ้าง จึงจำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหม่ ทั้งนี้เพื่อทรงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ ซึ่งแต่เดิมเคยมีอยู่ ประกอบกับในช่วงเวลานั้น ได้รับแรงผลักดันจากที่ประชุม ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศ ปขมท.) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสัมมนา ชมรมข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2536 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมของการสัมมนาประกอบด้วย บรรดาตัวแทนของ ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้าง จากมหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า "ที่ประชุมประธานสภา ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ" หรือเรียกชื่อย่อว่า "ปขมท." โดยในที่ประชุม ปขมท. มีมติเห็นพ้องต้องกัน ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัย ควรจะ ได้มีสภาข้าราชการและลูกจ้างขึ้น เพื่อจะได้มีที่นั่งในที่ประชุม ปขมท.ดังกล่าว ซึ่ง ปขมท. ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และปัญหา ของข้าราชการสาย ข. สาย ค. และลูกจ้างซึ่งเป็นข้าราชการประจำและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย/ สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของชาติต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารซึ่งในที่ประชุม ปขมท. ที่ได้กำหนดให้มีประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง หรือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมกันเป็นกรรมการในที่ประชุมแห่งนั้น ผลจากการจัดตั้งองค์กร "ปขมท." ขึ้นนั้น ทำให้ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะ สำนัก กอง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อพิจารณากำหนดบทบาทและแนวทางในเรื่องดังกล่าว โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร สรุปผลได้ว่าในสถาบันฯ ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้างควรมีการรวมตัวกันจัดตั้ง "สภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้" ขึ้น โดยได้พิจารณาเสนอต่อผู้บริหาร ในเบื้องต้นได้รับความเห็นชอบในหลักการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามคำสั่งสถาบันฯ ที่ 124/2536 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ดังนี้

1.
นายอนวัช ยาวิชัย
ประธานคณะทำงาน
2.
เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะทำงาน
3.
เลขานุการคณะธุรกิจการเกษตร
คณะทำงาน
4.
เลขานุการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
คณะทำงาน
5.
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
6.
ประธานกลุ่มลูกจ้างสถาบันฯ
คณะทำงาน
7.
นายสุนทร จันทรประทิน
คณะทำงาน
8.
นายสุบิน อย่างอิ่น
คณะทำงาน
9.
นายวิเชียร คำรินทร์
คณะทำงาน
10.
นางพิมพร มนเฑียรอาส์น
คณะทำงาน
11.
นางวาสนา ป้องพาล
คณะทำงาน
12.
นายสุเทพ นันธะชุมภู
คณะทำงาน
13.
นายสนิท สิทธิ
คณะทำงาน
14.
นายกฤษดา ภักดี
คณะทำงาน
15.
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
คณะทำงาน
16.
นางสาวนิตยา ชุ่มบัวทอง
คณะทำงานและเลขานุการ

        และต่อมาสถาบันฯ ได้ออกสั่งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ 128/2536 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการจัดตั้งสภาข้าราชการ และลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ดังนี้

1.
ผู้อำนวยการกองกลาง
2.
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
3.
ผู้อำนวยการกองห้องสมุด
4.
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
5.
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

        จากการประชุมพิจารณาของคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาหาแนวทางอยู่พอประมาณ จึงได้ข้อสรุปและเสนอต่อสถาบันฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ซึ่งในที่สุดสถาบันฯ ก็ได้อนุมัติในหลักการให้มีสภาข้าราชการและลูกจ้างขึ้นได้ ภายใต้ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2536 โดยอธิการบดี ลงนามประกาศใช้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และนับจากนั้นมาอีก 60 วัน องค์กร

          "สภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้" ก็ได้เกิดขึ้น จากการที่สถาบันฯ ได้มีการจัดตั้งสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ขึ้น จึงถือได้ว่าคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นก่อตั้งและเป็นผู้ที่มีคุณาปการ ก่อเกื้อประโยชน์อันเป็นคุณอนันต์ต่อสภาข้าราชการและลูกจ้าง ที่พวกเราชาวสมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้างขอน้อมจิตคารวะและยกย่องที่ทำให้พวกเราได้มีองค์กรอันเป็นที่รักของพวกเราตราบจนทุกวันนี้ คณะกรรมการสภาฯ ชุดแรกที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย กรรมการจากข้าราชการ สาย ข. สาย ค. และลูกจ้างประจำในคณะ/สำนัก มีจำนวนกรรมการตามเกณฑ์ จำนวนสมาชิกยี่สิบคนให้มีกรรมการได้หนึ่งคน และกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากลูกจ้างประจำทั้งหมดจำนวนสามคน รวมเป็นกรรมการ ซึ่งในระยะเริ่มต้นมีกรรมการในสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันฯ ทั้งหมดรวม 13 คน (ปรากฏตามประกาศสถาบันฯ ที่ 4/2537 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2537) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ระหว่างปี 2537 - 2539) และตามประกาศสภาฯที่ 1/2537 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสภาข้าราชการและลูกจ้างขึ้น ประกอบด้วย

1.
นายกฤษดา ภักดี
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายพน พันธ์วร
รองประธานคนที่ 1
3.
นายชัชวาล ภาษยะวรรณ
รองประธานคนที่ 2
4.
นายวิเชียร คำรินทร์
เหรัญญิก
5.
นายอนวัช ยาวิชัย
เลขานุการ
6.
นายประเสริฐ ใจเมคา
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.
นายพิชัย สมบูรณ์วงศ์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
8.
นายสุภักตร์ ปัญญา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
9.
นายนคร บุญชู
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
10.
นางศิริรัตน์ พุกกะพันธ์
กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
11.
นางนิรมล โลไทยสงค์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
12.
นางบุษบา กาหล
กรรมการฝ่ายปฏิคม
13.
นายณัฐพงศ์ ไชยอินทร์
กรรมการฝ่ายทะเบียน

         โดยนางบุษบา กาหล กรรมการฝ่ายปฏิคม ได้รับการเลือกตั้งแทนนายเกษตร ใคร้มา กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำคณะวิทยาศาสตร์

        และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สภาข้าราชการและลูกจ้างก็เกิดเป็นองค์กร และมีตัวตนขึ้น ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ ของการเป็นศูนย์กลางของเหล่าสมาชิก ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้การดำเนินการนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและพัฒนาขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เป็นต้น โดยในระยะแรกเริ่มนั้นกิจกรรม บทบาทและดำเนินงานยังไม่เป็นที่เด่นชัดมากนัก เพราะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ในการขอความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกสนับสนุนให้คำเสนอแนะต่าง ๆ เนื่องจากการดำเนินงานของสภาฯ เป็นเรื่องของการเสียสละและดำเนินงานเพื่อส่วนรวม โดยได้ยึดถือประโยชน์ และสิทธิ ของมวลสมาชิกเป็นที่สุด ภายใต้ความเป็นธรรม เป็นกลาง และเสมอภาค จึงสมควรที่สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างจะได้ร่วมกันพิทักษ์ พัฒนาให้องค์กรสภาดังกล่าวได้เติบโต เจริญก้าวหน้า เป็นปากเป็นเสียงให้กับสมาชิกควบคู่ไปกับสถาบันแห่งนี้ต่อไป ดังคำปฏิญาณ

        "สืบสานคุณธรรม นำพาสร้างสรร พัฒนาก้าวไกล"

(ที่มา : เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ประจำปี 2536 - 2537 : หน้า 5 - 7 และหน้า 38 - 39)

         และต่อมาเข้าสู่ยุคที่ 2 (ระหว่างปี 2539 - 2541) ของสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ 73/2539 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้แต่งตั้งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นองค์ประกอบรวมกันดังนี้

1.
นายชุมพล รินคำ
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายอนันต์ ปัญญาวีร์
รองประธานคนที่ 1
3.
นายสุภักตร์ ปัญญา
รองประธานคนที่ 2
4.
นางบุษบา ยศราช
เหรัญญิก
5.
นายพิชัย สมบูรณ์วงศ์
เลขานุการ
6.
นายพันธ์ศักดิ์ กันธิมา
กรรมการช่วยเลขานุการ
7.
นายประศาสน์ ก้องสมุทร
กรรมการฝ่ายวิชาการ
8.
นายเผ่าพงษ์ ปูรณะพงษ์
กรรมการช่วยฝ่ายวิชาการ
9.
นายณัฐพงศ์ ไชยอินทร์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
10.
นายเจริญ มณีรัตน์
กรรมการช่วยฝ่ายสวัสดิการ
11.
นางบุษบา กาหล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
12.
นายประพันธ์ ศิริ
กรรมการช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
13.
นางอัมภาพร วงค์วิบูลย์
กรรมการฝ่ายปฏิคม
14.
นายชูชาติ อุปินโน
กรรมการช่วยฝ่ายปฏิคม

คณะกรรมการในชุดที่ 2 นี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาข้าราชการและลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

         คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ ของการเป็นศูนย์กลางของเหล่าสมาชิก ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้การดำเนินการนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและพัฒนาขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และได้มีการร่วมทำงานกับ ปขมท. องค์กรทั้งภายในและภายนอกมากยิ่งขึ้น

       ในยุคที่ 3 (ระหว่างปี 2541 - 2543) ของสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 491/2541 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสภา ข้าราชการและลูกจ้าง ประกอบด้วย

1.
นายชุมพล รินคำ
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายสุภักตร์ ปัญญา
รองประธานคนที่ 1
3.
นายวิเชียร คำรินทร์
รองประธานคนที่ 2
4.
นายทวี โปธาวงค์
รองประธานคนที่ 3
5.
นายกฤษดา ภักดี
กรรมการฝ่ายวิชาการ
6.
นางสมพร แรกชำนาญ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7.
นายอนวัช ยาวิชัย
กรรมการฝ่ายกฎหมาย
8.
นางบุษบา กาหล
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
9.
นายวรัญญู รีรมย์
กรรมการฝ่ายปฏิคม
10.
นายพิชัย สมบูรณ์วงศ์
เลขานุการ
11.
นายศรีวรรณ วงศ์ธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
12.
นายประพันธ์ จิโน
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2
13.
นายสมพล   สุวรรณขจร
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
14.
นายประศาสน์ ก้องสมุทร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
15.
นายประพันธ์ ศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

         โดยให้คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป และได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 133/2541 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ดังรายนามต่อไปนี้

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ   ศิรินิรันดร์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
3.
นายสันติภาพ พันธ์พิกุล
กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

         คณะกรรมการในชุดดังกล่าวนี้ยังคงดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของการเป็นศูนย์กลางของเหล่าสมาชิก ข้าราชการสาย ข สาย ค และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้การดำเนินการนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและพัฒนาขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และได้มีการร่วมการทำงานกับ ปขมท. และองค์กรภายในและนอกมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

        และต่อมาเข้าสู่ยุคที่ 4 (ระหว่างปี 2543 - 2545) ของสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 749/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.
นายกฤษดา ภักดี
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายอนวัช   ยาวิชัย
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1
3.
นายสุภักตร์   ปัญญา
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 2
4.
นายประเสริฐ   ใจเมคา
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 3
5. 
นางสนทนา   ลิ้มรังสรรค์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
6.
นางสาวพิศมัย   ศรีสุขประเสริฐ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
7.
นางสมพร   แรกชำนาญ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.
นางนงค์เยาว์   วิมานทอง
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9.
นายชัยวัฒน์   เฮงประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
10.
นายจรูญ   ใจป้อ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
11.
นายชัยยุทธ   อินทชัย
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
12.
นางบังอร   เมฆะ
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
13.
นายสมวงค์   ทิพย์ประจักษ์
กรรมการและเลขานุการ
14.
นางสาวนิตยา   ชุ่มบัวทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
15.
นายธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

        โดยให้คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง คือตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป

      ต่อมานางสาวพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ กรรมการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 3 และนายพิชัย สมบูรณ์วงศ์ ได้รับการเลือกตั้งแทนนางสาวพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ต่อมานายสุภักตร์ ปัญญา รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2 ได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และนายสุบิน อย่างอิ่น ได้รับการเลือกตั้งแทนนายสุภักตร์ ปัญญา กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 587/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุบิน อย่างอิ่น รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2
2. นายพิชัย   สมบูรณ์วงค์ กรรมการฝ่ายวิชาการ

      

      และต่อมาเข้าสู่ยุคที่ 5 (ระหว่างปี 2545 - 2547) ของสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 345/2545 ลงวันที่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.
นายอนวัช   ยาวิชัย
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายประศาสน์  ก้องสมุทร
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1
3.
นางจำเนียร  ศรีสอาด
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 2
4.
นายสุนทร  จันทร์เที่ยง  
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 3
5. 
นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
6.
นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
7.
นางนงนุช  พูลสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.
นางจารุภา  อินทะนัด
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
9.
นายชัยวัฒน์   เฮงประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
10.
นายยุทธนา  ชำนาญ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการคนที่ 1
11.
นายทวี  โปธาวงค์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการคนที่ 2
12.
นางสาวอำภา  วิรัตน์พฤกษ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
13.
นายธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ
กรรมการและเลขานุการ
14.
นางศิริพรรณ  ขยัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
15.
นางผ่องพรรณ  ถวาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

 

              โดยให้คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง คือตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป

      และต่อมาเข้าสู่ยุคที่ 6 (ระหว่างปี 2546 - 25476) ของสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 447/2547 ลงวันที่13 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.
นายอนวัช   ยาวิชัย
ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
2.
นายประศาสน์  ก้องสมุทร
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1
3.
นายพิชัย  สมบูรณ์วงศ์
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 2
4.
นายประสิทธิ์  ทาริเดช
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 3
5. 
นางนงลักษณ์  ปูระณะพงษ์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
6.
นางจำเนียร   ศรีสอาด
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
7.
นายธีรชัย  ตันเรืองพร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.
นายประพันธ์  ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
9.
นายชัยวัฒน์   เฮงประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
10.
นางนงนุช   พูลสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการคนที่ 1
11.
นายศรศักดิ์  เรือนแปง
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการคนที่ 2
12.
นายสุมิตร  ชัยเขตร์
กรรมการฝ่ายการเงิน
13.
นางสาวรดาพร  ทองมา
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการเงิน
14.
นายสมพร  มีแสงแก้ว
กรรมการฝ่ายประสานงาน คนที่ 1
15.
นางกฤษดา  พงษ์การัณยภาส
กรรมการฝ่ายประสานงาน คนที่ 2
16.
นางอังกาย  สว่างปัญญางกูร
กรรมการเลขานุการ
17.
นางนงเยาว์  วิมานทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        โดยให้คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง คือตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2547 เป็นต้นไป

 

        ประวัติความเป็นมาของสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 6 ยุคโดยสังเขปนี้ ฝ่ายเลขานุการได้พยายามค้นหา รวบรวม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งเป็นการให้เกียรติ ยกย่อง เชิดชู ผู้อาวุโสของเราในยุคบุกเบิก รุ่นก่อตั้ง คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างแต่ละชุดที่ผ่านมา สมาชิก ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้พัฒนา สร้างความเป็นปึกแผ่น สรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ สภาข้าราชการและลูกจ้างทำหน้าที่เป็นองค์กร เป็นตัวแทน เป็นที่พึ่งของ พวกเรา รวมทั้งเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่นำพาพวกเราออกสู่สังคมภายนอกร่วมกับ ปขมท. เพื่อนำสิ่งที่ดี ๆ มาร่วมแรงร่วมใจให้เกิดการยอมรับในสังคมแม่โจ้อันเป็นที่รักของเรา เพราะฟันเฟื่องทุกตัวไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยแต่ทุกตัวต่างมีคุณค่า และความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

        สภาข้าราชการและลูกจ้างเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมาในนามของ ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการสภา ข้าราชการและลูกจ้างทุก ๆ คน ขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์
อดีตกรรมการและเลขานุการ
ผู้เรียบเรียงไว้
19 มิถุนายน 2545

 
Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 November, 2013