หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น

:: บทบาทหน้าที่ของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้::

     
       ๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี ในเรื่องต่อไปนี้
            ๑.๑ การให้บริการและสวัสดีการของมหาวิทยาลัย
            ๑.๒ สถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและลูกจ้าง
            ๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและลูกจ้าง
                   ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
            ๑.๔ เรื่องอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษาหารือ
       ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและลูกจ้าง
       ๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า
       ๔. ร่วมมือประสานงานกับสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการและลูกจ้าง หรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน
           ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นตามที่เห็นสมควร
       ๕. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    
       ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยและสังคม
           

                                      ...........................………………………………………….

                                                                                         ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 December, 2015