หน้าหลัก
   ประวัติสภา
   หน้าที่ของสภา
   โครงสร้างของสภา
   คณะกรรมการสภา
   ภาพกิจกรรมสภา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดบทความ
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
   เว็บไซต์ ปขมท.
   สภาฯ ม.เกษตรศาสตร์
   สภาฯ ม.ธรรมศาสตร์
   สภาฯ ม.นเรศวร
   สภาฯ ม.รามคำแหง
  สำนักงานสภาฯ ม.เชียงใหม่
   สภาฯ ม.ขอนแก่น

:: บทความที่น่าสนใจ:

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายพัฒนาระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่
    ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่


>> ผังแม่บทกลุ่มอาคารทางสัมคมศาสตร
>> เอกสารประกอบการบรรยาย "การบริหารจัดการอาคาร"
>> การประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบกายภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1
>> การประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบกายภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 2
>> การควบคุมงานอย่างไรให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดย ศานิต กี่บุตร
>> การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับงานก่อสร้าง โดย ชุณหจิต สังข์ใหม่
>> ปัญหาในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
ข่าวน่าสนใจของสมาชิก กบข.เรื่อง การเคลื่อนไหวในการผลักดันสูตรการคำนวณบำนาญใหม่(คลิกไฟล์แนบ)
ประกาศกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553 (คลิกไฟล์แนบ)
     
ประกาศกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
      (คลิกไฟล์แนบ)
 


Web Design Factory
admin by : chorthip_s@mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 November, 2013